“Lean” volgens IPL Advies

IPL Advies bv kan uw bedrijf begeleiden bij de invoering van diverse procesoptimalisatie methoden. Een vaak toegepaste methode is de filosofie van Lean Manufacturing en/of Lean Management.

IPL biedt u ondersteuning bij verbeter trajecten (Kaizen) in uw productie proces of in uw kantoor omgeving.

Als u uw bedrijf aan de start van Lean-reis staat, dan is de aanpak van IPL advies gericht op een “duurzame” implementatie van Lean als filosofie. Pas dan zal uw bedrijf de gewenste cultuuromslag bereiken en zal Continuous Improvement beklijven als iets vanzelfsprekend.

Indeling

Aanpak

Awareness Training

Introductie training

Implementatie

Lean Manufacturing in productieomgeving en kantoor

Werkcell

Material Handling

Lean Management

Visual Management

Aanpak

In deze eerste stap wordt met het bedrijf de doelstelling en de scope van de implementatie.

De scope kan variëren van het gehele bedrijf, een deel of geheel van de productie, kantoor of werkcell. Voor de doelstelling moeten Smart goals geformuleerd worden met een bijbehorende termijn. Overigens: Implementatie van een Lean filosofie bekent dat het proces nooit ophoud en dat voortdurend verbeteringen plaats zullen vinden.

Awareness Training

Aangezien Lean als filosofie alleen volwaardig en duurzaam in de organisatie verankerd wordt als het gedragen en uitgedragen wordt door directie, is een belangrijke eerste stap om met het MT een Awareness Training te doorlopen. Hierin worden de basis principes en technieken  doorgenomen en aanvullende de consequenties van Lean voor de stijl van management. Kort omschreven zal er een transformatie plaats moeten vinden van Report aan Management naar Support door Management.

IPL stimuleert om binnen een Lean implementatie traject het Train de Trainer principe toe te passen, waarbij trainingen aan medewerkers voor een deel gegeven worden door Management. Deze Awareness-training vormt de basis daarvoor.

Door het MT zal ook de samenstelling van de werkgroep bepaald worden. De werkgroep vertaalt het hoofddoel en de scope naar een project plan met overzichtelijke deel projecten. Deze groep zal verder stap voor stap worden getraind tijdens de uitvoering van de implementatie. Het is van belang dat de groep samenstelling bestaat uit allerlei rollen uit de organisatie inclusief management.

Introductie training

Hierbij worden alle medewerkers de basis principes en technieken bijgebracht. Vooral begrippen als de 7 vormen van waste en 5S worden uitgewerkt en geoefend.

Implementatie

In de implementatie fase zal op 3 fronten parallel gewerkt worden.

Ervaring leert dat het succes van Lean implementaties afhankelijk zijn van de benadering als filosofie. Waar Lean alleen beschouwd wordt als optimalisatie van (productie) processen zullen de resultaten op termijn afnemen. Om die reden volgt IPL de aanpak om Lean als filosofie te benaderen met als gevolg dat tijdens de implementatie aandacht wordt besteed aan:

  • Optimalisatie van (productie) processen en hulpmiddelen aan de hand van de principes en technieken. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan de scope variëren tussen optimalisatie van een werkplek of materiaal stroom tot volledig ontwerp van een Lean fabriek. Overigens hoeft Lean Manufacturing niet beperkt te blijven tot de werkvloer; een kantooromgeving kan met de Lean benadering goede resultaten behalen.
  • Lean Management: volledig embedden van de Lean gedachte in de gehele organisatie, gedragen en uitgedragen door directie
  • Beide delen worden sterk ondersteund het door Visual Management. Zichtbare informatie over het proces is essentieel voor onderhouden van de flow en voor verbetering trajecten.

Lean Manufacturing in productieomgeving en kantoor

Om Lean toe te passen in een productie omgeving wordt begonnen met het in kaart brengen van het actuele proces “Current State” m.b.v. notatie technieken als spaghetti diagram, Value Stream Mapping (VSM: welke stap voegt waarde aan het proces toe en welke niet) en tijdmetingen. In de VSM worden zowel materiaal als informatie stromen weergegeven.

Vanuit de Current State wordt aan de hand van diverse Lean technieken en methoden Werkcellen, Material Handling en eventueel de fabrieksindeling ontworpen. De niet-waarde toevoegende tijden worden geclassificeerd aan de hand van de 7 vormen van Waste. In de volgende stap wordt gewerkt aan de Value Stream Map van de gewenste situatie: “Future State”. Dit is in eerste instantie een papieren oefening maar zal daarna voortdurend bijgewerkt worden als het proces uitgewerkt wordt in de werkcellen.

Het onderwerp van de “Current State” is, zoals gezegd afhankelijk van de gekozen scope. Hieronder verder uitgewerkt voor een Werkcell,  Material Handling en Fabrieksindeling.

Werkcell

Werkcellen worden bij Lean Manufacturing ingericht door bewerkingsmachines of hulpmiddelen bij elkaar te plaatsen die samen een (deel) product opleveren. Hieraan voorafgaand zal het te fabriceren productpakket goed geanalyseerd worden. Onderdelen families worden geïdentificeerd en gekoppeld aan bewerkingsmachines of handelingen in een Part-Machine Matrix en gegroepeerd behulp van het Direct Clustering Algorithm.  Deze oefening wordt door het team zelf uitgevoerd.

Belangrijke Lean kengetallen als Takttijd worden berekend. Deze vormen de basis voor verdere bepaling van het aantal bewerking machines en de opstelling daarvan in de werkcell.

De logistieke Lean technieken als One Piece Flow, Pull mechanisme en Kanban wordt het werkcell ontwerp verder geoptimaliseerd. Dit is een creatief en praktisch proces wat voor een groot deel op de werkvloer plaatsvindt in samen werking met de operators. Parallel hieraan wordt naar ingebouwde kwaliteit: hoe kan het werk, de apparatuur en het product ontwerp zo gekozen worden dat kwaliteits- problemen op voorhand voorkomen worden of direct in het proces gedetecteerd worden.

Indien een bestaande werkcell geoptimaliseerd moet worden, wordt eerst de huidige werkwijze in kaart gebracht en de tijden van deelhandelingen gemeten over een aantal producten. De mate van fluctuatie hierin bepaalt de prioriteit bij de verdere aanpak.

Material Handling

Gebruik makend van de basis technieken en principes wordt de materiaal aan- en afvoer uitgewerkt. Het doel is reductie van (tussen) voorraden, Just in time aanleveren en Pull i.p.v. Push.

Indeling Fabriek / Produktiehal

Als de scope van de implementatie de gehele productie hal omvat, dan moet de indeling van ruimte bepaald worden. Vanuit de Current State zijn de diverse werkcellen gedefinieerd. Voor de inrichting van een fabriek of productie hal wordt gebruik gemaakt van Lean methoden om een optimale indeling te krijgen. Relaties en volumestromen tussen afdelingen bepalen in theorie de juiste indeling. In de praktijk spelen ook andere zaken een rol. Het team zal deze aspecten verwerken bij het ontwerpen van een optimale lay-out.

Lean Management

Bij Lean is het uitgangspunt dat de organisatie ten dienste staat van de medewerkers die de waarde toevoegen. Bij stilstand van een productielijn zal de teamleider bijspringen. In de aanpak van IPL Advies wordt veel aandacht besteed aan de managementstijl die voor Lean nodig is. Deze is gericht op ondersteuning van de uitvoerende teams op de werkplek. Met behulp van gestandaardiseerd werk voor management in combinatie van Visual management wordt gericht gewerkt aan het terugdringen van brandjes blussen en verleggen van de focus op verbeteringen. Tevens krijgt het management elke dag een goed beeld van het werk en de knelpunten daarin. Ad hoc ingrijpen, wordt vervangen door preventieve maatregelen om de teams goed en tevreden te laten functioneren.

Visual Management

Door het werk visueel te maken is het voor werknemers en teamleiders om te reageren op uitzonderingen. Bij het inrichten van de werkcellen kunnen direct al Visual management elementen ingevoerd worden. Daarnaast kan het werk m.b.t. kengetallen dagelijks zichtbaar gemaakt worden. Door toepassen van de Deming Circle (Plan Do Check Act) wordt het proces van voortdurende verbetering bewaakt. IPL Advies heeft ervaring in het toepassen van Visual management voor verbeterprojecten (Key Task Monitoring à Plan Do) en dagelijkse operationele zaken (Key Performance Indicators à Check Act)

Lean houdt nooit op. De filosofie gaat er van uit dat er altijd meer winst uit het proces gehaald kan worden. Als vanuit management het verbeterproces ondersteund wordt en door de werknemers deelgenoot te maken van deze voortdurende verbeteringen (zij kennen het werk het beste) ontstaat op termijn een momentum wat zichzelf onderhoud. Dit is de sleutel voor een duurzame organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl